Monday, 3 June 2013

Τρία νέα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου!


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνεχίζοντας το πρωτοποριακό έργο του στην έρευνα και διδασκαλία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού, προσφέρει τρία καινοτόμα, διεπιστημονικά και διαθεματικά Προγράμματα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

 

A. Αρχαία Αίγυπτος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Νειλοχώρας


Το συγκεκριμένο διατμηματικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης «Αρχαία Αίγυπτος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Νειλοχώρας» εστιάζει σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας. Μέσα από μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα δεδομένα από τις επιστήμες της αρχαιολογίας, ιστορίας, θρησκειολογίας, μουσειολογίας και παιδαγωγικής, εξετάζονται η μνημειώδης αρχιτεκτονική (πυραμίδες, τάφοι, ναοί) και τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου, και αναλύονται οι σημαντικότερες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές ενότητες, με παράλληλη χρονική (Φαραωνική, Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος) και θεματική ανάπτυξη (ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη, θρησκεία, νεκρική ιδεολογία και πρακτική), και επιδιώκει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις υπάρχουσες δομές δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές εγνωσμένου κύρους από μεγάλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν το πολιτικοκοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς που ήκμασαν στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου και, παράλληλα, θα μπορούν να αξιολογούν την πολύπλευρη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις επαφές της χώρας που γέννησε αυτόν τον πολιτισμό με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας και την Εγγύς Ανατολή. Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων σε θέματα πολιτισμού με παράλληλη αξιοποίηση και εκπαιδευτική χρήση των αποτελεσμάτων του, μέσω της εκμάθησης και δημιουργίας πρωτότυπων μουσειακών και παιδαγωγικών μοντέλων για την αρχαία Αίγυπτο και τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος βασίζεται σε πρωτότυπες ψηφιακές πηγές από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου και Ελλάδας, βάσεις δεδομένων από μεγάλα Μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και σε μια πλούσια εργογραφία από πρωτογενείς και δευτερογενείς γραπτές πηγές. Η διαδραστική διδασκαλία και εκμάθηση του υλικού ενισχύει τη γόνιμη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και επιμορφούμενων και βελτιστοποιεί τα γνωσιακά και μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Β. Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία


Σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Η πρώτη ενότητα εξετάζει και αναλύει, μέσα από πρωτότυπες ιερογλυφικές επιγραφές και αντιπροσωπευτικά έργα της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας, τις κατηγορίες των ιερογλυφικών συμβόλων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), τις συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, τα βασιλικά και θεϊκά ονόματα, τις ταφικές επιγραφές και τη φόρμουλα αναθημάτων και προσφορών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές δομές της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και θα μπορούν να διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο. Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της Ελληνορωμαϊκής αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο. Η διδασκαλία και των δύο ενοτήτων βασίζεται σε πρωτότυπο ψηφιακό υλικό και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ιερογλυφικών (ελληνική έκδοση του Corpus Rosette) και ελληνικών παπυρικών κειμένων, ψηφιακό ιερογλυφικό λεξικό (flashcards) και σε ειδικό λογισμικό σχεδιασμού, αποτύπωσης, μεταγραφής και μετάφρασης ιερογλυφικών επιγραφών, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδραστική διδασκαλία και μάθηση.  

 

Γ. Η Μυστική Παράδοση της Αιγύπτου: μαγεία, θεουργία, Ερμητισμός


Εξετάζονται σημαντικές πτυχές της μαγικοθρησκευτικής ιδεολογίας και πρακτικής της αρχαίας Αιγύπτου και των ποικιλλόμορφων επιδράσεων τους στη δυτική θρησκευτική, φιλοσοφική και μυστικιστική παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Αναλύεται ο γενεσιουργός ρόλος της μαγείας, η συμβολή της στη διατήρηση της ουράνιας και κοσμικής ισορροπίας και οι αποτρεπτικές της ιδιότητες. Εξετάζονται, επίσης, η πρακτική και ο συμβολισμός του αιγυπτιακού τελετουργικού τυπικού και της θρησκευτικής δραματουργίας και τονίζεται η αλληλένδετη σχέση της μαγείας με το θρησκευτικό σύστημα σκέψης και συμπεριφοράς των αρχαίων Αιγυπτίων. Αξιολογείται η εξέλιξη της φαραωνικής μαγείας κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο και τονίζεται η συμβολή της ελληνικής κοσμοθεωρίας και θεολογίας στην ανάπτυξη ενός ιδιάζοντος θρησκευτικού συγκρητισμού στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνιστικής οικουμένης. Tο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην διερεύνηση της σημασίας της Αιγύπτου ως γεωπολιτι(σμι)κού χώρου εντὸς του οποίου διαμορφώνονται οι συνθήκες για την διαλεκτικὴ ώσμωση της υπό θεουργική ανανοηματοδότηση τελούσης φιλοσοφίας της Ύστερης Αρχαιότητας, της καινοφανούς χριστιανικής θεολογίας και των δυτικών μυητικών και μυστικιστικών σχολών και ρευμάτων της Αναγέννησης και των νεώτερων χρόνων.


Πληροφορίες / Εγγραφές: http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Κατερίνα Μοσχούς
Τηλέφωνο: 22410 99426
e-mail: moschous@aegean.gr

Για θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά Θέματα:

Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης
Τηλέφωνο: 22410 99341, 6944945907
e-mail: egyptology@aegean.gr


    

No comments: